Ogłoszenie 1 z 3

 

„PlantiCo-Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki”  
Sp. z o.o.
Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice
zaprasza uprawnione podmioty
do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2017 i za rok 2018

Oferta  firmy audytorskiej na rok 2017 i na rok 2018 powinna zawierać:

1. Informacje o firmie audytorskiej, w tym o:

  • formie prowadzenia działalności,
  • wpisie na listę firm audytorskich ( art. 57 ust.1 ustawy o biegłych rewidentach),
  • wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  • liczbie zatrudnionych  na umowę o pracę biegłych rewidentów,
  • składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
  • pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka
  • (produkcja rolnicza),

2. Oświadczenia firmy audytorskiej o:

  • spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 -73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
  • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,
  • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach,

3.  Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego  sprawozdania.

Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w

rozbiciu na rok 2017 i rok 2018 (*1)

4.   Wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenie sprawozdania z

badania spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot zakończenia

badania tzw. „termin do uzgodnienia” – oferta nie  będzie brana pod uwagę.

5.   Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,

6.  Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez

firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji

finansowej,

7.  Oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na

zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu

złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

8.  Oświadczenie o gotowości do przekazania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzanych dla

zarządów ( w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej

spółki.

9.   Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w

składanej ofercie.

 

Oferty należy kierować na adres Spółki:

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.,

Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1a

05-082 Stare Babice,

z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”

Termin składania ofert upływa z dniem:  30  października 2017 r. (*2)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22/ 722-90-66 wew.103

lub  e-mail: glownaksiegowa@plantico.pl

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika wspólnika  tj. w siedzibie

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  w  dniu 08 listopada 2017 r.

Zakończenie i rozstrzygniecie postępowania nastąpi do dnia 17 listopada 2017 r.

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny

i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

__________________________________

1.  zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z rozdziałem II ust. 6 Wytycznych, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firma audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych.

2.   za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do spółki

 

 

 Ogłoszenie 2 z 3

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.

ogłasza w dniu 26.10.2017 r. o godz. 10.00

w siedzibie Spółki w Zielonki Parcele ul. Parkowa 1A

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

1. Samochód Renault Kangoo Express, diesel, poj. silnika 1.461 cm3, moc 63 kW, rok prod. 2010, stan licznika 177.600 km, 2-miejscowy, klimatyzacja, ABS, elektrycznie otwierane szyby, nr rej.  WZ 9441H - cena wywoławcza 14.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 750,- zł., postąpienie – 250,- zł.;

2. Samochód Renault Kangoo Express, diesel, poj. silnika 1.461 cm3, moc 68 kW, rok prod. 2011, stan licznika 217.100 km, 2-miejscowy, klimatyzacja, ABS, opony letnie i zimowe, nr rej.  WZ 3655H - cena wywoławcza 14.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 750,- zł., postąpienie – 250,- zł.;

3. Ciągnik rolniczy Ursus C-330 rok prod. 1984, nr rej. WZ 5988 - cena wywoławcza 13.000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 700,- zł., postąpienie – 250,- zł.;

4. Ciągnik rolniczy Ursus C-360 rok prod. 1982, nr rej. WZ 5991 - cena wywoławcza 12.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 700,- zł., postąpienie – 250,- zł.;

5. Kombajn zbożowy Bizon Z058/3 rok prod. 1987 - cena wywoławcza 34.000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 1.800,- zł., postąpienie – 350,- zł.;

6. Samochód Lublin typ 3322 11, diesel, poj. silnika 2.417 cm3, rok prod. 1998, stan licznika 297.000 km, 9-miejsc siedzących, nr rej.  WZ 79982 - cena wywoławcza 1.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 100,- zł., postąpienie – 100,- zł.;

7. Doniczkarka wraz z transporterem rok prod. 2002, producent Demaitere Demtec, typ 3016, wydajność 900-3500 doniczek/godz., rozmiar doniczek 7-35 cm, 16 miejsc na karuzeli, poj. zasobnika ziemi ok. 600 kg, transporter typ VMD 250 1.1, - cena wywoławcza 26.000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 1.300,- zł., postąpienie – 300,- zł.;

8. Opryskiwacz polowy zaczepiany P 055 „Pilmet 2010”, rok prod. 1988 - cena wywoławcza 2.000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 100,- zł., postąpienie – 100,- zł.;

9. Jednorzędowa sadzarka drzew typ PL40 producent DAMCON rok prod. 1999, napędzana od WOM-u ciągnika, zapotrzebowanie mocy 40kW, minimalna szer. robocza 125 cm, głębokość robocza do 40 cm, obwód sadzonego drzewa do 20 cm, - cena wywoławcza 8.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 500,- zł., postąpienie – 100,- zł.;

10. Kosiarka sadownicza rotacyjna typ GL 4 z opryskiwaczem herbicydów, producent FISHER MULCHGERATE, rok prod. 2000, 4 dyski i 8 noży tnących, poj. zbiornika opryskiwacza 200 litrów, max szerokość robocza 227 cm - cena wywoławcza 12.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 700,- zł., postąpienie – 150,- zł.;

11. Wyorywacz drzew typ SELECT 40KV producent DAMCON rok prod. 2000, napędzana od WOM-u ciągnika, zapotrzebowanie mocy min. 40kW, max obwód wyorywanego drzewa do 18 cm, - cena wywoławcza 12.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 700,- zł., postąpienie – 150,- zł.;

12. Samobieżna maszyna do wykopywania drzew typ FZ 100 producent PAZZAGLIA SNC PISTOIA, rok prod. 2000, średnica wykopywanej bryły 40 – 100 cm, - cena wywoławcza 34.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 1.800,- zł., postąpienie – 350,- zł.;

13. Platforma wysokościowa typ WSP 200A producent DAMCON rok prod. 2000, - cena wywoławcza 4.600,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 250,- zł., postąpienie – 100,- zł.;

14. Przystawka do palikowania bambusów typ HSD A producent DAMCON rok prod. 2000 - cena wywoławcza 8.200,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 500,- zł., postąpienie – 100,- zł.;

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 26.10.2017 r. na konto: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., WBS O/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002 lub w kasie Spółki w dniu przetargu.

2. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie przystąpi do licytacji, przepada na rzecz Spółki.

3. Wszyscy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem wpłaty wadium przed przystąpieniem do licytacji. W stosunku do nabywcy, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie odstąpienia od nabycia lub uchylania się od nabycia przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na podane przez nich konto w następnym dniu po przetargu lub w przypadku wpłaty w kasie Spółki, niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

4. Należność za wylicytowany przedmiot w całości musi być zapłacona przed wydaniem.

5. Oferowany sprzęt można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu w Broniszach ul. Poznańska 75, a w przypadku poz. nr 5 tj. kombajnu w Kalinowej koło Kutna.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać bezpośrednio pod nr telefonu: +48 515 035 978  i +48 602 619 453 /dotyczy kombajnu/ oraz na stronie  www.plantico.pl.

 

7. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.


 


 

 

Ogłoszenie 3 z 3

„PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na

dostawę energii elektrycznej

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej o parametrach odpowiadających przepisom prawa energetycznego i wydanych na jego podstawie aktów prawnych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. lub do 31.12.2019 r. do następujących punktów poboru:

1. województwo łódzkie

a. miejscowość Kalinowa gmina Kutno:

i. PPE nr PL 0037 7300 1329 6563, grupa taryfowa C11, moc umowna 40 kW, roczne zużycie około 10.000 kWh;

ii. PPE nr PL 0037 7300 1329 6664, grupa taryfowa C11, moc umowna 16 kW, roczne zużycie około 50 kWh;

iii. PPE nr PL 0037 7300 1329 6765, grupa taryfowa C11, moc umowna 16 kW, roczne zużycie około 1.400 kWh;

b. w miejscowości Gołębiew Nowy 1 gmina  Kutno:

i. PPE nr PL 0037 7300 3778 9669, grupa taryfowa C11, moc umowna 25 kW, roczne zużycie około 15.600 kWh;

ii. PPE nr PL 0037 7300 0005 1518, grupa taryfowa B23, moc umowna 110 kW, roczne zużycie około 115.000 kWh;

2. województwo mazowieckie

a. Bronisze ul. Przyparkowa 13 gmina Ożarów Mazowiecki, nr ewidencyjny 010234400 taryfa B22, moc 104 kW, roczne zużycie około 124.000 kWh;

b. Zielonki Parcele ul. Parkowa 1A gmina Stare Babice, nr ewidencyjny 010131200 taryfa B22, moc 120 kW, roczne zużycie około 228.000 kWh;

Sposób złożenia oferty:

1. Oferty należy składać do dnia 13.11.2017 r. do godz. 12:00 tylko drogą mailową na adres: plantico@plantico.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: Oferta na dostawę energii elektrycznej dla PlantiCo.

2. Proponowana cena energii elektrycznej za 1kWh będzie podana w wartości netto dla grup taryfowych i lokalizacji. W przypadku wystąpienia opłat jednorazowych lub/i  stałych /abonamentowych/ zostaną one uwzględnione i podane w złożonej ofercie.

3. Zamawiający dokona w terminie do 17.11.2017 r. wyboru oferty z uwzględnieniem przede wszystkim oferowanej ceny.


4. Należy złożyć oświadczenie o ważności złożonej oferty, jednak nie krótszym niż do 24.11.2017 r.

5. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie miejsca dostaw wymienione w zapytaniu.

6. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Teresa Araj +48 22 722 90 66.

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w terminie do 22.11.2017 r. poinformuje Oferentów o wyniku postępowania.

Zarząd PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania, w tym do nie zawierania umowy jak również do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.

Przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji, przetargu, ani konkursu w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Ciągnik rolniczy Ursus C-360 rok prod. 1982, nr rej. WZ 5991 - cena wywoławcza 13.000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 700,- zł., postąpienie – 250,- zł.;

3. Kombajn zbożowy Bizon Z058/3 rok prod. 1987 - cena wywoławcza 34.400,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 1.800,- zł., postąpienie – 350,- zł.;

4. Samochód Lublin typ 3322 11, diesel, poj. silnika 2.417 cm3, rok prod. 1998, stan licznika 297.000 km, 9-miejsc siedzących, nr rej.  WZ 79982 - cena wywoławcza 1.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 100,- zł., postąpienie – 100,- zł.;

5. Doniczkarka wraz z transporterem rok prod. 2002, producent Demaitere Demtec, typ 3016, wydajność 900-3500 doniczek/godz., rozmiar doniczek 7-35 cm, 16 miejsc na karuzeli, poj. zasobnika ziemi ok. 600 kg, transporter typ VMD 250 1.1, - cena wywoławcza 26.000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 1.300,- zł., postąpienie – 300,- zł.;

6. Opryskiwacz polowy zaczepiany P 055 „Pilmet 2010”, rok prod. 1988 - cena wywoławcza 2.000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 100,- zł., postąpienie – 100,- zł.;

7. Jednorzędowa sadzarka drzew typ PL40 producent DAMCON rok prod. 1999, napędzana od WOM-u ciągnika, zapotrzebowanie mocy 40kW, minimalna szer. robocza 125 cm, głębokość robocza do 40 cm, obwód sadzonego drzewa do 20 cm, - cena wywoławcza 8.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 500,- zł., postąpienie – 100,- zł.;

8. Kosiarka sadownicza rotacyjna typ GL 4 z opryskiwaczem herbicydów, producent FISHER MULCHGERATE, rok prod. 2000, 4 dyski i 8 noży tnących, poj. zbiornika opryskiwacza 200 litrów, max szerokość robocza 227 cm - cena wywoławcza 12.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 700,- zł., postąpienie – 150,- zł.;

9. Wyorywacz drzew typ SELECT 40KV producent DAMCON rok prod. 2000, napędzana od WOM-u ciągnika, zapotrzebowanie mocy min. 40kW, max obwód wyorywanego drzewa do 18 cm, - cena wywoławcza 12.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 700,- zł., postąpienie – 150,- zł.;

10. Samobieżna maszyna do wykopywania drzew typ FZ 100 producent PAZZAGLIA SNC PISTOIA, rok prod. 2000, średnica wykopywanej bryły 40 – 100 cm, - cena wywoławcza 34.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 1.800,- zł., postąpienie – 350,- zł.;

11. Platforma wysokościowa typ WSP 200A producent DAMCON rok prod. 2000, - cena wywoławcza 4.600,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 250,- zł., postąpienie – 100,- zł.;

12. Przystawka do palikowania bambusów typ HSD A producent DAMCON rok prod. 2000 - cena wywoławcza 8.200,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 500,- zł., postąpienie – 100,- zł.;

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 13.10.2017 r. na konto: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., WBS O/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002 lub w kasie Spółki w dniu przetargu.

2. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie przystąpi do licytacji, przepada na rzecz Spółki.

3. Wszyscy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem wpłaty wadium przed przystąpieniem do licytacji. W stosunku do nabywcy, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie odstąpienia od nabycia lub uchylania się od nabycia przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na podane przez nich konto w następnym dniu po przetargu lub w przypadku wpłaty w kasie Spółki, niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

4. Należność za wylicytowany przedmiot w całości musi być zapłacona przed wydaniem.

5. Oferowany sprzęt można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu w Broniszach ul. Poznańska 75, a w przypadku poz. nr 3 tj. kombajnu w Kalinowej koło Kutna.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać bezpośrednio pod nr telefonu: +48 515 035 978  i +48 602 619 453 /dotyczy kombajnu/ oraz na stronie  www.plantico.pl.

7. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.


Strona głównaStrona główna

Szybki kontakt